Disclaimer

Op deze site van Verenigingsprofessionals Nederland (VPN) zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. VPN heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. VPN staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. VPN aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. VPN wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. VPN garandeert evenmin dat de site foutloos of ononderbroken functioneert.

Op de VPN website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door VPN niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. VPN wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

VPN, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de VPN website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de VPN website. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VPN, de inhoud van de VPN website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van VPN.

Op de VPN website en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

© Copyright 2013 Verenigingsprofessionals Nederland

Gepubliceerd op:  17 januari 2013 3441 x bekeken